Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług API.PL Spółka z o.o. w Rąbieniu.

I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług stanowią ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 k.c. i są stosowane przez API.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423.

2. Niniejsze ogóle warunki stanowią integralną część umów zawieranych z API.PL Sp. z o.o. oraz zamówień i obowiązują obie strony, chyba, że z treści pisemnej umowy wynika co innego.

3. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Świadczenia Usług mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych przez API.PL z przedsiębiorcami, nie będącymi konsumentami w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego.

4. Użyte w niniejszych OWS określenia oznaczają:
a) API.PL – API.PL Sp. z o.o. z siedzibą w Rąbieniu, ul. Okrężna 37 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000345423, nr NIP 7322136134,
b) Klient – przedsiębiorca, nie będący konsumentem w rozumieniu art 22(1) Kodeksu Cywilnego, dokonujący od API.PL nabycia produktów, towarów lub usług, które to nabycie pozostaje w bezpośrednim związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, a także przedsiębiorca, dokonujący od API.PL nabycia produktów, towarów lub usług, które to nabycie nie pozostaje w bezpośrednim związku z zawodowym charakterem prowadzonej działalności gospodarczej (przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta)
c) Strony – API.PL i Klient,
d) Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) – niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Świadczenia Usług API.PL,
e) Towar – produkty, towary sprzedawane przez API.PL,
f) Materiał eksploatacyjne – towary inne niż urządzenia,
g) Usługa – wszelkie usługi świadczone na rzecz Klienta przez API.PL, będące w związku z zawartą umową sprzedaży lub świadczone samoistnie.
h) Przewoźnik – kurier, firma transportowa lub spedycyjna, za pośrednictwem której API.PL realizuje wysyłkę produktów do Klienta.

5. Postanowienia niniejszych OWS mogą być zmienione jedynie w formie pisemnej (w tym także w drodze e-mail, fax) pod rygorem nieważności. Zawarcie odrębnej umowy sprzedaży lub o świadczenie usług wyłącza stosowanie niniejszych OWS tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny.

6. Wszelkie zmiany do Umowy, złożonego zamówienia, wymagają pisemnej zgody API.PL.

7. Strony wyłączają zastosowanie wzorców umów Klienta (w szczególności ogólnych warunków, wzorów umów, regulaminów).

8. Informacje zamieszczone na stronie internetowej API.PL oraz w katalogach, cennikach i prospektach mają charakter wyłącznie informacyjny – nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

9. Ceny katalogowe towarów i usług zawarte w cennikach API.PL maja charakter informacyjny i są aktualne na datę przesłania/przekazania cennika. API.PL zastrzega możliwość zmian cen katalogowych.

10. Wszelkie informacje udzielane przez API.PL dotyczące przeznaczenia i zastosowania oferowanego przez API.PL towaru nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń. W przypadku materiałów eksploatacyjnych Klient zobowiązany jest przed użyciem wykonać testy pozwalające jednoznacznie stwierdzić przydatność materiału do jego potrzeb. API.PL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przeznaczenia i zastosowania zakupionego towaru, w szczególności za brak przydatności towaru do potrzeb Kupującego, w tym za jego użycie, aplikacje, przetworzenie czy przechowywanie.

11. Towar pełnowartościowy nie podlega zwrotowi.

II. Zawarcie umowy.

1. Do zawarcia umowy dochodzi na skutek:
a) przyjęcia bez zastrzeżeń oferty handlowej złożonej Klientowi przez API.PL, w terminie ważności oferty,
lub
b) złożenia przez Klienta zamówienia (oferty) i przystąpienia przez API.PL do jego realizacji (nie dotyczy umów sprzedaży urządzeń oraz świadczenia usług), lub złożenia przez Klienta zamówienia (oferty) i złożenia przez API.PL oświadczenia o jego przyjęciu.

2. Oferty handlowe składane przez API.PL są sporządzane w formie pisemnej i doręczane Klientowi pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście oraz są wiążące w okresie podanym w treści oferty. Klient akceptuje ofertę w sposób wskazany w jej treści.

3. Wprowadzenie przez API.PL zmian lub uzupełnień do złożonej oferty uznaje się za nową ofertę handlową, która unieważnia wszystkie wcześniej złożone oferty.

4. Przyjęcie przez Klienta oferty API.PL, a także złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta zgody na stosowanie OWS w całości i bez jakichkolwiek modyfikacji.

5. Klient składa zamówienie za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub w inny uzgodniony przez Strony sposób.

6. Zamówienie powinno określać: dane Klienta, dane personalne osoby składającej zamówienie, opis przedmiotu zamówienia (np. numer katalogowy produktu, ilość i typ produktu, inne szczegóły, umożliwiające jednoznaczne określenie zamawianych produktów), dokładny adres miejsca, do którego mają być dostarczone produkty, proponowany termin dostawy.

7. Zamówienie wiąże Klienta od daty jego złożenia. Od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez API.PL lub przystąpienia do jego realizacji (w przypadku umów sprzedaży innych produktów niż urządzenia) anulowanie zamówienia nie jest możliwe.

8. W sytuacji gdy API.PL nie będzie mogło zrealizować zamówienia zgodnie z treścią zamówienia Klienta (np. z powodu braku dostępności towaru we wskazanej ilości, inny termin realizacji /dostawy zamówienia), API.PL w terminie 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia uzgodni z Klientem zakres zamówienia, które zostanie zrealizowane.

9. W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od API.PL, a dotyczących dostawcy towaru, API.PL nie będzie mogła wykonać umowy w całości lub w części, API.PL może odstąpić od umowy z Klientem w całości lub w części. API.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą z tego tytułu szkodę po stronie Klienta.

10. W przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Klienta, wszczęcia postępowania układowego lub podjęcia decyzji o likwidacji Klienta lub faktycznego zaprzestania przez niego prowadzenia działalności, API.PL ma prawo odstąpić od umowy, a wszelkie otrzymane kwoty zaliczyć na poczet odszkodowania za powstałe z tego tytułu szkody.

III. Cena i warunki płatności.

1. Ceny towarów w cennikach API.PL są podawane w złotych polskich (PLN) lub w walucie obcej.

2. Cena towaru podawana w cennikach, w ofercie lub potwierdzeniu zamówienia jest ceną netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług według stawek obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.

3. W przypadku gdy cennik, oferta lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia zawiera ceny w walucie obcej:
a) przeliczenie na PLN zawarte w ofercie lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia ma charakter wyłącznie informacyjny,
b) Klient może otrzymać fakturę VAT w walucie obcej albo w PLN. W przypadku, gdy faktura VAT dla oferty lub zamówienia, zawierających ceny w walucie obcej, wystawiana jest w PLN, przeliczenie cen z oferty lub zamówienia na PLN dokonywane jest wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu wystawienia faktury VAT.

4. Płatność musi być dokonana w walucie zgodnej z fakturą sprzedaży VAT.

5. Płatność uważa się za dokonaną w chwili wpływu środków na rachunek bankowy API.PL.

6. W przypadku wystawienia przez API.PL faktury VAT korygującej, Klient zobowiązuje się do podpisania kopii tej faktury i odesłania jej do API.PL.

7. W przypadku opóźnienia się Klienta z uregulowaniem całości lub części należności za wydany towar lub wykonaną usługę, API.PL ma prawo do naliczenia Klientowi odsetek ustawowych za czas opóźnienia.

8. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności o więcej niż 30 dni, API.PL:
a) przekaże sprawę do windykacji zewnętrznej, obciążając Klienta jej kosztami,
b) ma prawo odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu. API.PL nie ponosi odpowiedzialności za powstałą z tych przyczyn szkodę.

9. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z terminowym uregulowaniem należności za jakąkolwiek fakturę wystawioną mu wcześniej, API.PL ma prawo do wstrzymania wykonania wszelkich zawartych umów sprzedaży czy świadczenia usług (w tym z wydaniem towaru Klientowi oraz wykonania usługi) do czasu uregulowana przez niego zaległych należności wraz z należnymi odsetkami, do odstąpienia od tych umów oraz prawo do odmowy przyjmowania kolejnych zamówień.

10. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazujących na zagrożenie terminowego wywiązania się przez Klienta z jego zobowiązań, API.PL zastrzega sobie prawo wstrzymania dostaw produktów oraz odmowy przyjmowania zamówień do chwili udzielenia odpowiedniego zabezpieczenia zapłaty.

11. API.PL ma prawo do dowolnego rozporządzania należnościami z tytułu zawieranych z Klientem umów, w szczególności w zakresie zaliczenia dokonanej wpłaty na poczet długu najdawniej wymagalnego, czy odsetek.

12. Klient może dokonać potrącenia swojej wierzytelności z wierzytelnością API.PL tylko za zgodą API.PL wyrażoną na piśmie.

13. API.PL zastrzega prawo własności rzeczy do czasu zapłaty przez Klienta całości ceny za towar lub usługę.

IV. Warunki dostawy, wydanie i odbiór towaru

1. Termin i miejsce realizacji umowy będzie każdorazowo uzgodnione przez strony. Terminy dostaw określone w potwierdzeniach są przybliżone. Dostawy mogą być realizowane partiami, każda dostawa częściowa może być oddzielnie fakturowana przez API.PL.

2. Zamówienia dotyczące wysyłki materiałów eksploatacyjnych składane w siedzibie API.PL w Rąbieniu lub w Aleksandrowie Łódzkim do godziny 14.00 oraz w Oddziałach API.PL do godziny 12.00 są realizowane w tym samym dniu roboczym, jeśli towar jest dostępny w magazynie.

3. Strony ustalają, że koszt załadunku towaru do transportu ponosi API.PL, a koszt rozładunku spoczywa na Kliencie, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu. Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowy rozładunek towaru.

4. API.PL może dostarczyć Klientowi towar na adres wskazany w zamówieniu samodzielnie, po potwierdzeniu przez upoważnionego pracownika takiej możliwości. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi z API.PL na Klienta z chwilą dostarczenia towaru na miejsce przeznaczenia.

5. Transport towaru do miejsca wskazanego w zamówieniu, może nastąpić za pośrednictwem zewnętrznego przewoźnika. W tym przypadku towar zostaje wydany w momencie powierzenia towaru przewoźnikowi. Brak informacji w zamówieniu o wyborze przewoźnika przez Klienta rozumie się jako zlecenie wysyłki za pośrednictwem przewoźnika, z którym API.PL na stale współpracuje.

6. Transport towaru realizowany jest do miejsca wskazanego przez Klienta w zamówieniu. W przypadku zmiany miejsca dostawy po złożeniu zamówienia, koszty wynikające z tych zmian ponosi Klient.

7. Klient zapewni w miejscu i terminie dostawy obecność osoby upoważnionej do przyjęcia dostawy w jego imieniu, przy czym odmowa przyjęcia produktu lub nieobecność osoby upoważnionej nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty za towar i transport.

8. API.PL nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie towaru w transporcie, zwłaszcza w przypadku, gdy Klient nie dopełni wszystkich wymogów formalnych odbioru przesyłki uszkodzonej, nie spisze protokołu szkody przy odbiorze towaru i nie powiadomi o tym fakcie API.PL zgodnie z Pkt. IV ust. 11.

9. W przypadku złożenia zamówienia i nieodebrania towaru lub odebrania go w innym terminie, co skutkuje naliczeniem przez przewoźnika dodatkowych kosztów, Klient ponosi wszelkie dodatkowe koszty naliczone przez przewoźnika (np. koszty przechowywania, ponownego dostarczenia).

10. API.PL nie ponosi odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, jeżeli:
a) opóźnienie wynika z nieterminowego dostarczenia towaru API.PL przez dostawcę towaru lub opóźnienie w dostawie powstało z winy przewoźnika,
b) spowodowane jest wstrzymaniem wydania towaru przez API.PL, o którym mowa w pkt. III ust.9-10 niniejszych OWS.

11. W chwili odbioru towaru / przesyłki z towarem Klient zobowiązuje się do:
a) starannego zbadania jego opakowania pod kątem ewentualnych widocznych uszkodzeń w transporcie oraz do zbadania towaru pod względem ilościowym, jakościowym oraz możliwych do stwierdzenia wad (np. wgnieceń i innych uszkodzeń mechanicznych), a także pod względem zgodności ze specyfikacją określoną w ofercie/ zamówieniu.
b) podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika oraz do sporządzenia stosownego protokołu szkody, w którym odnotuje wszelkie braki lub uszkodzenia towaru.

12. Podpisanie dowodu dostawy / listu przewozowego dostarczonego wraz z towarem jest równoznaczne z potwierdzeniem zgodności stanu przesyłki z treścią dowodu dostawy / listu przewozowego / faktury VAT dostarczonych wraz z towarem, a tym samym jest potwierdzeniem prawidłowości spełnienia świadczenia przez API.PL

13. Klient nie może się zwolnić z obowiązków, o których mowa w ust. 11 oraz od skutków ich niedochowania powołując się na przyjętą praktykę obrotu i odbioru. Klient na własne ryzyko może zrezygnować z dokonania oględzin, o których mowa w ust. 11, zobowiązany jest jednak do podpisania dowodu dostawy / listu przewozowego.

14. W przypadku dostaw, których sprawdzenie w obecności kuriera/dostawcy byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne, Klient jest zobowiązany do dokładnego zbadania towaru i zgłoszenia API.PL ewentualnych braków ilościowych niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu następującym po dniu przyjęcia dostawy.

15. Jeżeli Klient przetworzy towar w jakikolwiek sposób, API.PL zostaje zwolniona z odpowiedzialności za niezgodności odebranego towaru z zamówieniem lub potwierdzeniem przyjęcia zamówienia.

16. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych dostarczonych materiałów eksploatacyjnych Klient zobowiązany jest:
a) w terminie 2 dni od stwierdzenia braków jakościowych – do poinformowania API.PL poprzez przesłanie na adres reklamacje@api.pl zgłoszenia, które można pobrać ze strony www.api.pl wraz z dokumentacją zdjęciową wady oraz zdjęciem etykiety/numeru seryjnego,
b) przesłać próbki towaru z widocznymi wadami z informacją o sposobie użycia oraz przechowywania towaru.
c) zaprzestać użycia materiałów eksploatacyjnych w przypadku dostrzeżenia braku jakościowego towaru w toku produkcji
d) w przypadku uwzględnienia zgłoszenia – odesłania do API.PL dostarczonych towarów w oryginalnych opakowaniach z numerami seryjnymi.

17. API.PL rozpatrzy zgłoszenie w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia oraz próbki materiału eksploatacyjnego. Warunkiem rozpatrzenia zgłoszenia jest przechowywanie materiału eksploatacyjnego zgodnie z jego właściwościami. W przypadku stwierdzenia braków jakościowych dostarczonego materiału eksploatacyjnego API.PL, wedle własnego uznania, wymieni materiał eksploatacyjny na wolny od wad jakościowych lub zwróci jego wartość, w zakresie w jakim stwierdzono wady jakościowe.

18. Brak przydatności towaru do potrzeb Kupującego nie stanowi braku jakościowego towaru.

19. Uprawnienie Kupującego do zgłoszenia roszczeń z tytułu braków jakościowych dostarczonych towarów wygasa z upływem 14 dni licząc od dnia dostawy.

20. Zgłoszenie braków jakościowych towaru oraz czas oczekiwania na rozpatrzenie zgłoszenia przez API.PL nie jest podstawą do odroczenia terminu płatności za towar i nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty.

V. Gwarancja, rękojmia.

1. Gwarancja na sprzedane przez API.PL urządzenie może być udzielona Klientowi przez API.PL lub przez producenta na zasadach szczegółowo określonych w karcie gwarancyjnej załączonej do towaru lub na stronie internetowej producenta. Brak dołączenia karty gwarancyjnej jest równoznaczny z brakiem udzielenia gwarancji na wskazany towar przez API.PL.

2. API.PL jest zwolniona z odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeśli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili jego wydania.

3. W odniesieniu do umów zawartych z Klientami w oparciu o niniejsze OWS wyłączona jest rękojmia określona w przepisach Kodeksu Cywilnego.

4. API.PL ma prawo wstrzymać się z wykonaniem czynności gwarancyjnych do czasu uregulowania przez Klienta zaległych płatności wobec API.PL.

VI. Szczególne zasady świadczenia usług.

1. Do świadczenia przez API.PL usług w związku z zawartą umową sprzedaży (usługa serwisowa) lub samoistnie, mają zastosowanie przepisy niniejszych OWS, chyba że przepisy działu VI stanowią odmiennie.

2. Zamówienie wykonania usługi serwisowej składa Klient wypełniając formularz zgłoszenia serwisowego dostępny na stronie www.api.pl oraz przesyłając podpisany formularz mailem na adres serwis@api.pl.

3. Klient – w związku ze złożonym zamówieniem – akceptując przygotowaną przez API.PL ofertę wykonania usługi, zobowiązuje się do:
a) pokrycia kosztów naprawy obejmujących m.in. koszt części, koszt materiałów eksploatacyjnych, koszty robocizny i dojazdu, skalkulowanych w oparciu o aktualnie obowiązujące w API.PL stawki (nie dotyczy napraw wykonywanych w ramach udzielonej gwarancji),
b) udostępnienia urządzenia Serwisantowi w uzgodnionym terminie i czasie,
c) udostępnienia urządzenia w pomieszczeniu spełniającym parametry techniczne podawane przez producenta (zasilanie, kubatura pomieszczenia, temperatura, wilgotność),
d) zapewnienia obecności osoby uprawnionej do dokonania odbioru usługi.

4. Wykonanie usługi poprzedzone jest sporządzeniem protokołu odbioru urządzenia określającego stan urządzenia w momencie jego przekazania serwisantowi API.PL. Protokół musi być podpisany przez Strony. Brak podpisu Klienta na protokole skutkuje odstąpieniem przez API.PL od umowy o świadczenie usług z przyczyn dotyczących Klienta.

5. Jeżeli w trakcie wykonywania usługi okaże się, że konieczne jest wykonanie innych usług nieobjętych zamówieniem, albo niezbędna jest sprzedaż dodatkowych części lub materiałów eksploatacyjnych, API.PL wykonana dodatkowe usługi po akceptacji przez Klienta zakresu i kosztów prac.

6. W przypadku ustalenia przez API.PL, na miejscu u Klienta, iż wykonanie usługi nie jest konieczne, a także w przypadku niezapewnienia przez Klienta warunków świadczenia usługi serwisowej określonych powyżej w punkcie 3, Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu serwisanta oraz kosztów roboczo–godziny wg aktualnych stawek API.PL określonych w cenniku usług serwisowych.

7. API.PL udziela gwarancji na świadczoną usługę na warunkach określonych poniżej:
a) Klient jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia wady wykonania usługi w terminie 2 dni od daty jej ujawnienia, ale nie później niż w ciągu 7 dni od daty wykonania usługi, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu gwarancji.
b) w przypadku uznania reklamacji Klienta, API.PL zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wady wykonanej usługi w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wady (w przypadku wad usługi serwisowej) lub w terminie do 21 dni od daty zgłoszenia wady – w przypadku wady części.
c) w przypadku ustalenia przez API.PL, iż zgłoszenie wady usługi serwisowej jest nieuzasadnione, API.PL może obciążyć Klienta poniesionymi kosztami związanymi z dokonanym przez Klienta zgłoszeniem, w szczególności kosztami dojazdu a także kosztami wykonania ekspertyzy w celu weryfikacji zasadności zgłoszenia.

8. Klient traci uprawnienia z tytułu gwarancji na świadczoną przez API.PL usługę w przypadku:
a) eksploatowania przedmiotu usługi niezgodnie z jego przeznaczeniem, z zalecaniami producenta oraz zaleceniami instrukcji obsługi,
b) zatajenia lub niepoinformowania API.PL o jakichkolwiek innych uszkodzeniach przedmiotu usługi lub innych niż zgłoszone nieprawidłowościach w funkcjonowaniu przedmiotu usługi,
c) podania nieprawdziwych informacji co do przedmiotu usługi, sposobu pracy przedmiotu usługi, jego stanu lub stopnia zużycia,
d) wykonywania napraw, zmian lub przeróbek przedmiotu usługi przez Klienta we własnym zakresie lub zlecenie ich wykonania podmiotom trzecim,
e) stosowania innych materiałów eksploatacyjnych niż zalecane przez API.PL.

9. Materiały eksploatacyjne nie są objęte gwarancją.

VII. Siła wyższa, odpowiedzialność.

1. API.PL nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie wynika z okoliczności spowodowanych siłą wyższą.

2. Odpowiedzialność API.PL za szkody wyrządzone Klientowi (niezależnie od podstaw prawnych) jest ograniczona do wartości zamówienia lub wartości usługi, której roszczenie dotyczy.

3. API.PL ponosi odpowiedzialność wyłącznie za rzeczywistą stratę, nie ponosi odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Klient w przypadku, gdyby nie poniósł szkody (utracone korzyści).

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie opracowania i dokumenty, które Klient otrzymał w związku ze składaniem zamówień lub sprzedażą produktów mają charakter poufny. Klient może z nich korzystać tylko na własne potrzeby, nie może ich udostępniać osobom trzecim oraz jest zobowiązany zabezpieczyć je przed dostępem osób trzecich.

2. Wszystkie oświadczenia wymieniane pomiędzy stronami w celu zawarcia umowy lub jej zmiany, powinny być, pod rygorem nieważności doręczone drugiej stronie na piśmie pocztą, faxem, e-mailem lub osobiście.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

4. W przypadku, gdy poszczególne postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostanie uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień. W takim przypadku Strony zobowiązują się odpowiednio zmienić postanowienie z zachowaniem uprzedniej intencji Stron.

5. Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby API.PL.

6. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wchodzą w życie z dniem 17.05.2021 roku.